In detail: 
Motivatie - Drijfveren

Motivatie - Drijfveren

Motivatie - Drijfveren helpen ons begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Wat geeft ons energie en wat kost ons veel moeite. Met welke emmertjes we 's ochtends naar onze professionele omgeving gaan in de hoop ze 's avonds gevuld te zien voor we huiswaarts trekken. Wanneer ze 's avonds te dikwijls niet gevuld blijven, zal dat onze motivatie en engagement niet ten goede komen. Vandaar dat het belangrijk is dit zelfinzicht te verwerven en om dit goed te kunnen inschatten voor de mensen in jouw team.

Het Motivatie - Drijfveren Profiel meet het relatieve belang van zes basis waarden voor de respondent de Intellectuele, Zakelijke (Praktische) , Sociale, Esthetische, Individualistische en Ideële (Traditionalistische).

Met Motivatie - Drijfveren wordt het perspectief bedoeld van waaruit wij de wereld bekijken, datgene wat ons werkelijk interesseert en beweegt, wat ons aanzet tot actie, onze houding of attitude ten aanzien van het leven. Vaak wordt er gesproken over "Hidden Motivators" omdat onze Motivatoren - Drijfveren meestal niet - of op z'n minst moeilijk - zichtbaar zijn voor anderen, en soms ook voor onszelf.

Het doel van dit rapport is inzicht geven in - verborgen - motivatoren en zo te achterhalen welke specifieke drijfveren en potentieel sterke punten je meeneemt in jouw werkomgeving.


Motivatie - Drijfveren: Achtergrond en Historiek

Het Motivatie - Drijfverenprofiel is gebaseerd op het werk van de Duitse gedragswetenschapper Eduard Spranger. Spranger leefde van 1882 tot september 1963 en publiceerde in 1914 het boek “Types of Men”. In “Types of Men” beschreef Spranger na jaren lang onderzoek en observaties 6 essentiële zogenaamde attituden (de waarneembare ‘output’ van een drijfveer).

Verschillende wetenschappers hebben in de loop van de vorige eeuw (eind jaren negentig) Sprangers classificatie gebruikt en gemoderniseerd. Zo ook de ontwikkelaars van het door ons gebruikte Motivatie - Drijfverenprofiel van TTI SuccessInsights, Bill Bonnstetter en Russ Watson.

Bepalen van het Drijfveren profiel

  • Op basis van onze overtuigingen maken wij in bepaalde situaties de afweging wel of niet in actie te komen (daarom: motivatie - drijfveren). Over het algemeen bepalen de hoogste twee, soms drie drijfveren, de richting in iemands leven.
  • In theorie is het niet mogelijk dat een persoon door al deze 6 drijfveren even sterk wordt gemotiveerd.
  • Net als bij de DISC Gedragsanalyse zijn de Motivatie - Drijfveren in de analyse een neutraal concept. Dat wil zeggen dat er geen ‘goede’ of ‘foute’ drijfveren zijn. Iedere drijfveer kan zowel positief als negatief ingezet worden, afhankelijk van de persoonlijke ethiek en integriteit van de ‘eigenaar’. Motivatie - Drijfveren vormen in de praktijk - veel vaker dan de gedragsstijlen - het onderwerp van dieperliggende tegenstellingen tussen individuen en tussen organisaties en individuen.

Verschillende Motivatoren - Drijfveren:

  • Intellectueel: Ik wil kennis
  • Zakelijk (Praktisch): Ik wil "return on investment"
  • Esthetisch: Ik wil ervaren en ik wil balans
  • Sociaal: Ik wil helpen
  • Individualistisch: Ik wil invloed, controle
  • Ideëel (Traditionalistisch): ik wil een leidraad

Elk van de zes Drijfveren van Spranger meer in detail


Intellectueel

Intellectueel gedreven mensen hebben een voortdurende honger naar kennis en voelen de behoefte zich op inhoud te blijven ontwikkelen. Zij nemen in veel situaties een rationele en analytische houding aan. Ze zijn minder bezig met de schoonheid, het nut of het gebruiksgemak van een object, toepassing of fenomeen, maar meer met het observeren, verklaren en beredeneren ervan. Nieuwsgierig als ze zijn, nemen intellectueel gedreven individuen nooit dingen zo maar aan. Ze investeren veel tijd en moeite om zelf de objectieve, feitelijke waarheid te achterhalen. Wat ze waarnemen willen ze controleren aan de hand van kritische toetsing en onderzoek. Het vergaren, ordenen en systematiseren van kennis is een belangrijk doel in hun leven en loopbaan.

Zakelijk (Praktisch)

Kenmerkend voor de zakelijke drijfveer is een waarneembare interesse in geld, niet noodzakelijk om het concept zelf maar vooral om wat je er mee kunt doen. Het gaat zakelijk ingestelde mensen in veel gevallen om het verkrijgen van financiële zekerheden of het vergroten van de eigen financiële ruimte. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de mensen om wie zij geven. Of het nu om geld, tijd, aandacht of talenten gaat, individuen die hoog scoren op deze drijfveer verwachten wat terug voor de investering die zij doen: voor wat hoort wat! Ze nemen in veel situaties in het leven een nuchtere, zakelijke, ondernemende houding aan, en geld is voor hen meer dan een doel op zich: het is zowel een middel om concrete doelen en resultaten te realiseren als een meetlat waaraan zij de effectiviteit of het nut van een inspanning afmeten.

Esthetisch

Esthetisch gedreven mensen zijn gericht op het intens waarnemen, beleven en ervaren van de wereld om hen heen. Zij willen het leven in alle facetten ondergaan. Niet vanuit ratio maar vanuit gevoel. De esthetisch gedreven medemens streeft voortdurend naar balans in de interactie tussen de omgeving (de externe wereld) en de eigen binnenwereld: wat neem ik waar, wat ervaar ik, wat zie ik? Direct gevolgd door: wat doet dat met mij en hoe breng ik dat in evenwicht met elkaar? Estheten zijn vaak erg sfeergevoelig en 'weten' snel hoe iets of iemand zich tot de omgeving verhoudt. Gratie, symmetrie, vorm, schoonheid, balans en gevoel zijn daarin sleutelbegrippen. Meestal is er een behoefte expressie te geven aan de eigen indrukken. Een hoge score op dit vlak wil niet zeggen dat men ook artistiek talent bezit. Wel is er behoefte aan mooie dingen, bijzondere indrukken, intense belevingsmomenten, artisticiteit.

Sociaal

Mensen die hoog scoren op de sociale drijfveer zijn doorgaans zeer begaan met anderen. Sociaal gedreven individuen waarderen mensen in hun algemeenheid en komen daardoor vaak heel altruïstisch over. Zij zijn van mening dat oprechte sociale betrokkenheid en hulp aan anderen het fundament vormt waarop de samenleving rust. Het liefst zouden ze alle leed, pijn en narigheid willen elimineren. Ze voelen dan ook een grote behoefte om de wereld beter of mooier te maken, al is het maar een klein beetje. Ze stellen daartoe hun energie, talent, geld en middelen ruimhartig ter beschikking. In haar meest pure vorm kan de sociale drijfveer resulteren in het wegcijferen van persoonlijke behoeften ten bate van de behoeften van anderen.

Individualistisch

Mensen met een hoge score op de individualistische drijfveer voelen een sterke behoefte hun eigen lot te kunnen sturen, en soms ook het lot van anderen. Zij kunnen - zonder daar tegen op te zien - beslissingen nemen die van invloed zijn op grote groepen mensen. Onderzoek heeft aangetoond dat veel succesvolle leiders, op welk gebied dan ook, waarde hechten aan macht en invloed. Het gaat mensen die sterk individualistisch zijn ingesteld vooral om wat zij met die invloed kunnen bereiken, voor zichzelf of voor de mensen waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen. Zij creëren nu eenmaal graag zelf hun kansen om vooruit te komen in het leven en om het hoogst haalbare, bijvoorbeeld in de vorm van vrijheid, invloed of faam, te realiseren. Individualistisch gedreven mensen laten zich niet graag in een hokje duwen en gaan liever niet op in de massa. Persoonlijke vrijheid, onafhankelijkheid en autonomie zijn belangrijke concepten voor hen.

Ideëel (Traditionalistisch)

Kenmerkend voor de ideële drijfveer is de behoefte aan een 'ideaalbeeld' van de wereld, het leven of een onderdeel daarvan. Mensen met een hoge score hechten waarde aan een ordenend systeem van regels, principes, normen, ideeën en richtlijnen om hun leven betekenis te geven. Ze vinden het prettig als er een leidraad is om te volgen, een kader waaraan ze hun eigen acties en keuzes kunnen toetsen, en dat hen helpt het leven, of een aspect daarvan, zo goed mogelijk te leven. Het systeem waaraan ideëel gedreven mensen zich spiegelen kan religieus van aard zijn, maar evengoed politiek, filosofisch, spiritueel of levensbeschouwend. En voor sommigen vormen sterke familiebanden en -tradities of de sociale en morele codes van de groep of de organisatie waarin men zich gehecht voelt, het richtsnoer. Wat het richtinggevende kader ook is, essentieel is dat ideëel gedreven mensen zelf hebben gekozen voor dat kader en bereid zijn de bijbehorende principes te respecteren.

© Copyright TTI Success Insights Benelux - Improvement